Energetska efikasnost za domaćinstva s niskim primanjima u objektima kolektivnog stanovanja

Posljednjih godina se sve više govori o kvalitetu življenja koji je usko povezan sa skupom odgovarajućih aktivnosti i mjera koje za cilj imaju sprečavanje onečišćenja životne sredine. Među mjerama koje doprinose većem kvalitetu življenja, barem u aspektu očuvanja okoline i zdravlja, kao i smanjenja potrošnje energije, jesu i mjere za povećanje energetske efikasnosti.

U sektoru zgradarstva se troši 40 % finalne energije, pri čemu od toga na stambeni sektor otpada 26,8 %. Prema tome, neophodno je poduzeti potrebne mjere kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije i racionaliziralo korištenje dostupnih energenata u ovom sektoru. Ranija izgradnja objekata i načini grijanja nisu brinuli o uštedi energije. Kao rezultat toga, neefikasno korištenje energije u kombinaciji s trendom stalnog rasta cijena energenata sve više opterećuje domaćinstva s niskim primanjima.

Dva dominantna i usko povezana problema sa kojima se svijet danas suočava su, sa jedne strane, nedostatak i nesigurnost u snabdijevanju energijom i sa druge strane, zagađenje okoline i klimatske promjene kao posljedica prekomjerne potrošnje energije. Jedan od načina da se negativni uticaji smanje, te da se pozitivno utiče na održivi razvoj jeste efikasno korištenje energije. Energetska efikasnost nas čini manje osjetljivima na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova.

Residential Energy Efficiency for Low Income Households – REELIH (energetska efikasnost za domaćinstva s niskim primanjima u objektima kolektivnog stanovanja) je projekat koji se od 2013. godine implementira na području Bosne i Hercegovine od strane Habitat for Humanity International u saradnji s konsultantskom kućom Enova d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku pomoć USAID-a.

REELIH je prvi projekat u Bosni i Hercegovini čiji je cilj povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru uz istovremeno smanjenje potrošnje energenata, kao i emisija štetnih sastojaka u atmosferu. Uzevši u obzir složenu ekonomsko-socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja u većoj mjeri ograničava implementaciju adekvatnih mjera energetske efikasnosti, poseban fokus Projekta predstavlja pomoć domaćinstvima sa niskim primanjima u povećanju mjera energetske efikasnosti, a u cilju poboljšanja životnog standarda ove kategorije stanovništva, kroz izgradnju samoodrživog finansijskog modela. Glavni ciljevi projekta su:

  • Smanjiti ukupnu potrošnju energije u stambenom sektoru,
  • Smanjiti emisije CO2 i ostalih polutanata iz stambenog sektora provođenjem mjera energetske efikasnosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, edukacijom i drugim mjerama,
  • Razviti tržište energetske efikasnosti u stambenom sektoru,
  • Doprinijeti postizanju održivog ekonomskog razvoja uz smanjenje siromaštva.

Većina stanovništva u objektima kolektivnog stanovanja na području istočne Europe i centralne Azije je pogođena energetskim siromaštvom, što znači da više od 10 % svojih godišnjih primanja odvajaju za plaćanje računa za grijanje. Iznosi na računima su visoki jer su objekti uglavnom građeni u periodu od 1950. do 1980. godine s lošim izolacionim standardima, pri čemu se u međuvremenu stanje dodatno pogoršalo zbog nedostatka značajnijih ulaganja u ove objekte u toku zadnjih 30 godina.

Kako bi se skrenula pažnja na ovaj problem, Habitat for Humanity je, u saradnji s konsultantskom kućom Enova, uz podršku USAID-a, razvio multidisciplinarni pristup koji podrazumijeva:

  1. Pomoć odborima etažnih vlasnika na poboljšanju načina održavanja i upravljanja zgradama,
  2. Okupljanje raznih interesnih grupa s ciljem razvoja novih finansijskih i implementacijskih modela za energetsku efikasnost u stambenom sektoru,
  3. Provedbu pilot projekata da bi se interesnim stranama i široj javnosti pokazalo funkcionisanje rezidencijalne energetske efikasnosti u praksi.

Glavni fokus projekta kad je u pitanju energetska efikasnost stambenih objekata su sami stanari. Ljudski životi odvijaju se na lokalnom nivou te se većinom u tom okviru događaju i sva životna iskustva. Zato je mjere energetske efikasnosti najbolje realizovati na lokalnom nivou i time direktno uticati na kvalitet života pojedinaca u društvu. Svi naši napori su usredotočeni na borbu protiv energetskog siromaštva, tako da porodice trebaju dobiti toplije domove i uštedjeti novac na svojim računima za grijanje, kao rezultat implementacije mjera energetske efikasnosti na svojim zgradama.

Kako bismo podijelili iskustvo stečeno na osnovu kontakata s mnogim zainteresiranim stranama kako na nacionalnom tako i na europskom nivou, odlučili smo se za pokretanje odgovarajuće web stranice za poticanje dalje razmjene iskustava među svim relevantnim akterima u stambenoj energetskoj efikasnosti. Web stranica će odborima etažnih vlasnika, kao i drugim interesnim stranama nuditi praktične informacije kako započeti s implementacijom određenih mjera energetske efikasnosti.

Zato što svi želimo toplije domove!