Krediti sa posebnom namjenom

Na tržištu BiH trenutno postoji samo nekoliko proizvoda za domaćinstva sa posebnom namjenom finansiranja mjera energetske efikasnosti: krediti sa posebnom namjenom - energetska efikasnost.

Bitno je spomenuti da svaka banka u BiH koristi svoju vlastitu propisanu metodologiju i da je ustanovila vlastite načine formiranja i mijenjanja kamatnih stopa za kredite za fizička lica. Radi se na određivanju parametara za formiranje kamatnih stopa i postavljanju uvjeta pod kojima se može promijeniti kamatna stopa. Banke u BiH pregovaraju o kreditima i daju ih pojedincima uz fiksne ili varijabilne kamatne stope.

Na tržištu u BiH trenutno postoje dva kreditna proizvoda za kućanstva sa posebnom namjenom pružanja financiranja za unaprjeđenje energetske efikasnosti: krediti za posebne namjene – energetska efikasnost, KfW kreditna linija Raiffeisen banke dd BiH i LOK stambeni 2 od strane LOK mikrokreditne fondacije.

Nažalost, informacije o strukturi kamatnih stopa pripadaju kategoriji poslovne tajne. Ponude za posebne kredite (energetska efikasnost) su primljene od Raiffeisen banke dd BiH i UniCredit banke. Ove banke su otvorene za saradnju i razgovor o uvođenju takvih kredita, ali samo kada je ponude i prijedloge dao Habitat (novi garancijski fondovi i novi izvori financiranja). Također, MI-BOSPO je predstavio prijedlog mogućeg modela za kredit za poboljšanje energetske efikasnosti.

UniCredit banka, kreditna linija za fizička lica

Zajmovi fizičkim licima za energetsku efikasnost u stambenim zgradama uključuju sljedeće zahtjeve:

Kamatne stope su kako slijedi:

 • 4,99 % godišnje, varijabilno, za zajmove s periodom otplate od 12 mjeseci (EKS 8,04%)
 • 5,99 % godišnje, varijabilno, za zajmove s periodom otplate od 36 mjeseci (EKS 7,32%)
 • 6,99 % godišnje, varijabilno, za zajmove s otplatom u trajanju od 60 mjeseci (EKS 7,97 %)

EKS predstavlja efektivnu kamatnu stopu. Radi se o stopi koja pokazuje koliko kredit zapravo košta klijenta. Računa se na zajmu od 3000 KM počevši od prvog dana u mjesecu.

Isti se obračunava s naknadama za obradu kredita. Naknade za obradu kredita iznose 1,5% od vrijednosti kredita, min. 50 KM.

U nastavku je naveden obračun ukupnih troškova za kamatu i naknade za klijenta:

 • Za period od 12 mjeseci, klijent plaća ukupno 81,70 KM kamate + 50 KM naknade za obradu = 131,70 KM;
 • Za period od 36 mjeseci, klijent plaća ukupno 285,08 KM kamate + 50 KM naknade za obradu = 335,08 KM;
 • Za period od 60 mjeseci, klijent plaća ukupno 563,37 KM kamate + 50 KM naknade za obradu = 613,37 KM.

Krediti se odobravaju u novcu. Račun (predračun) se prilaže u svrhu dokazivanja maksimalnog iznosa kredita. Kredit se može platiti kao trošak organizacije, od strane upravitelja zgrade ili iz tekućeg računa kupca. Način plaćanja se određuje prema prethodnom dogovoru.

Kreditna sposobnost prema internim pravilima Banke:

 • Sudužnik – samo u slučaju da klijent nema dovoljnu kreditnu sposobnost
 • Žiranti – za kredite do 15000 KM neophodan je jedan žirant, a preko 15000 KM neophodna su dva žiranta
 • Mjenice – 2 bjanko mjenice sa dozvolom popunjavanja mjenice
 • Administrativna zabrana – dvije administrativne zabrane na prihode svih učesnika u kreditnom odnosu, ovjereno od strane notara.

Raiffeisen Banka BIH

Krediti s posebnom namjenom – Energetska efikasnost, KfW kreditna linija

Raiffeisen Banka dd BiH, uz podršku KfW razvojne banke, uvela je novu kreditnu liniju za finansiranje ulaganja u energetsku efikasnost kao i projekte za cilj imaju energetske uštede. Kroz spomenutu kreditnu liniju, Raiffeisen Banka dd BiH pruža kredite uz fiksnu kamatnu stopu, koje su povoljnije od uobičajenih kamatnih stopa za posebne namjene.

Uvjeti kredita:

 • Fiksna kamatna stopa
 • Iznos: do 40.000 KM
 • Nominalna kamatna stopa: 7,99% (Efektivna kamatna stopa: 8,78%)
 • Period otplate: do 10 godina
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
  • oko 2% min. 20 KM – za klijente banke
  • oko 3% min. 25 KM – za druge
 • Mjesečna naknada za upravljanje kreditnim računom: 1 KM.

Instrumenti obezbjeđenja kredita:

Za fizička lica koja primaju redovne mjesečne prihode putem Raiffeisen Banke dd BiH u trajanju od najmanje jedan mjesec  (svi iznosi i periodi otplate kredita):

 • Jedan žirant
 • Administrativna zabrana za dužnika i bjanko administrativna zabrana za žiranta
 • Dvije mjenice

Za fizička lica koja ne primaju redovne mjesečne prihode putem Banke (svi iznosi i periodi otplate kredita):

 • Dva žiranta
 • Administrativna zabrana za dužnike i bjanko administrativna zabrana za žirante
 • Dvije mjenice

Za dodatne informacije o zajmovima, kreditima i mogućnostima za finansijsko upravljanje projektima renovacije, molimo također pogledajte Krediti od banaka i mikrofinansijskih institucija i Kako finansirati mjere energetske efikasnosti? ili kliknute na bilo koji od predloženih članaka dole.