Posebni dostupni krediti i fondovi

U Bosni i Hercegovini, samo fizička lica i privatna pravna lica mogu uzeti kredite. Poslovne banke već nude kredite za energetsku efikasnost, bilo putem vlastitog kapitala ili putem kreditnih sredstava za komercijalne banke koje je obezbijedila Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i njemačka Razvojna banka KfW.

Najvažnije istitucije za podršku i finansiranje održivog razvoja i energetske efikasnosti u BiH su Evropska banka za rekonstrukciju i razoj (EBRD), Američka agencija za internacionalni razvoj (USAID), Ujedinjene nacije,  Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Globalni okolišni fond (GEF), Evropska komisija, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Međunarodna energijska komisija (IEA), Svjetska banka (WB), Fond za zaštitu okoliša FBiH.

U Bosni i Hercegovini, banke ne nude kreditne linije za profesionalne kompanije za održavanje. Samo fizička lica i privatna pravna lica mogu uzimati kredite. Također ne postoje opcije za grupne kredite. Poslovne banke već nude kredite za energetsku efikasnost, bilo putem vlastitog kapitala ili putem kreditnih sredstava za komercijalne banke koje pruža Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i njemačka KfW Razvojna banka.

Sredstva od EBRD-ja se uglavnom koriste za finansiranje kredita od poslovnih banaka za energetsku efikasnost pravnih osoba, dok su sredstva od KFW namijenjena za fizička lica.

Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)

Najveća organizacija koja finansira projekte u oblasti energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini je EBRD. EBRD je razvio kreditnu liniju za održive energije za Zapadni Balkan (WeBSEFF II-Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II), koji finansira projekte u Bosni i Hercegovini. WeBSEFF II kreditna linija za održivu energiju za Zapadni Balkan radi preko lokalnih banaka koje sudjeluju i koje pružaju kreditne pogodnosti za kompanije i jedinice lokalne samouprave koje žele investirati u projekte energetske efikasnosti i male projekte obnovljivih izvora energije.

Osim Bosne i Hercegovine, organizacija pruža podršku i u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Kreditna linija ima ukupnu vrijednost od 75 miliona €, koju obezbjeđuje EBRD, a plasira se preko lokalnih banaka. Novac se koristi za ulaganja u prihvatljivo i održivo korištenje energije.

Program finansiranja održive energije za Zapadni Balkan II 

WeBSEFF II temelji se na uspjehu WeBSEFF I, čija ukupna vrijednost je bila  60 miliona €. Projekt je pokrenut 2009. Tokom tog perioda, finansirana su 123 projekta s fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, u ukupnom iznosu od 55 miliona €. Do sada, realizirano je 55 projekata u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti 15 miliona €.

WeBSEFF II kreditna linija je pokrenuta 23. oktobra 2013. WeBSEFF II finansira dvije kreditne linije, nekoliko podsticajnih bonusa (grantova), zajmove i podsticajne bonuse (grantove) za privatne kompanije, kao i zajmove i podsticajne bonuse (grantove) za lokalne organe vlasti.

WeBSEFF II je dostupan za finansiranje do 2 miliona € za privatne kompanije koje žele ulagati u:

  • Moderne tehnologije koje smanjuju potrošnju energije ili emisije CO2 za najmanje 20%
  • Sanaciju i optimizaciju zgrada, uz uvjet da će postići barem 30% veću energetsku efikasnost
  • Nezavisne projekte obnovljivih izvora energije

 

Nakon uspješnog završetka i provjere prihvatljivih projekata, kompanije dobivaju poticajno ulaganje koje je jednako između 5% i 10% od ukupnog iznosa kredita. Procent poticaja temelji se na utjecaju koje će projekt imati na okoliš. To se izračunava na osnovu iznosa smanjenja emisije CO2 i tehnologiji koju kompanija odluči koristiti za projekte u sektoru zgradarstva.

Također, uz širenje kriterija prihvatljivosti WeBSEFF II, postoji želja da se uključi javni sektor (lokalna samouprava) u WeBSEFF II projekt koji ima značajan neiskorišten potencijal za uštedu energije.

WeBSEFF II omogućava kompanijama da se prijave za općinske i kantonalne podsticaje i subvencije.

WeBSEFF II kreditna linija je dostupna putem sljedećih banaka u Bosni i Hercegovini:

  • UniCredit Banka
  • Raiffeisen Banka