Subvencije od općina ili kantona

Od usvajanja Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH, kantoni i lokalni organi vlasti nezavisno sufinanciraju aktivnosti u vezi sa energetskom efikasnošću.

Bosna i Hercegovina nema agenciju za energetsku efikasnost ili ministarstvo energije na državnoj razini, a ne postoje ni zakoni o energetskoj efikasnosti na državnoj razini.  Federacija Bosne i Hercegovine je usvojila Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Za naredno razdoblje, planira uložiti 69 milijardi KM u razvojne projekte o energetskom polju. Također, Federacija Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti na Domu naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Korištenje energetski efikasnih materijala, uređaja i odgovarajuće tehnologije za stambenu izgradnju štedi novac. Dugoročna isplativost štednje energije je mnogo veća od razlike u cijeni između početne energetski efikasne i manje efikasne opreme građevinskog materijala.

Od usvajanja Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine, kantoni i lokalne vlasti su samostalno sufinancirale aktivnosti vezane za energetsku efikasnost.

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine uključuje nekoliko poticaja koji potpomažu energetsku efikasnost u kantonima i jedinicama lokalne samouprave. Ovo vrijedi samo za aktivnosti koje se provode u skladu s Akcijskim planom za energetsku efikasnost, koji tek treba implementirati.

Jedinice lokalnih uprava (općine i kantoni) su izrazili spremnost za subvencioniranje materijalnih troškova predloženih za mjere energetske učinkovitosti i  dobivanje odobrenja za rekonstrukciju objekata.

Prema budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu (,,Službene novine TK“, BR. 19/13), 10.000 KM se raspoređuje za svaku od općina Tuzla, Banovići i Živinice, kako bi se podržao projekt koji provodi Habitat for Humanity za stambene zgrade.

Ukupna subvencija za predložene zgrade u općini Banovići bi iznosila 45% materijalnih troškova ili vrijednosti predloženih mjera energetske efikasnosti. Za općinu Tuzla, subvencije za troškove će biti 15% za Tuzlanski kanton i 15% za općinu Tuzla. Ukupna subvencija za predložene zgrade u Tuzli će iznositi 30%  materijalnih troškova ili vrijednosti predloženih mjere energetske efikasnosti.