Šta je udruga vlasnika i šta može učiniti za mene?

Pravna lica poznata kao udruge vlasnika su ovlaštena da zastupaju stanare pojedince, donose odluke i sklapaju ugovore na temelju većine glasova vlasnika.

Na skoro isti način, stambene zgrade na Balkanu su privatizirane prijenosom vlasništva pojedinačnih stanova zajedno s vlasničkim interesom na zajedničko imanje (krov, stepenice, temelj, mehanički sistemi itd). Ovaj pravni oblik vlasništva je generalno poznat kao etažno vlasništvo.

Pojam ”udruga vlasnika” je relativno novi termin u pravnom sistemu BiH. Pravna lica poznata kao udruge vlasnika su bila ovlaštena da predstavljaju pojedinačne stanovnike, donose odluke i sklapaju ugovore na osnovu većinskog glasanja vlasnika.

Iskustvo je pokazalo da je udruga vlasnika najbolji okvir za implementiranje najbitnijih popravaka i renoviranja, kao što su novi krovovi i fasade ili energetske modifikacije.

Ovi popravci se mogu financirati bilo putem vlasnikovih ličnih novčanih sredstava ili preko pristupa bankovnom kreditu. Udrugu se treba obavijestiti o različitim financijskim mehanizmima za energetsku efikasnost na lokalnom i kantonalnom nivou. Također treba biti upoznata s korištenjem zajmova u komercijalnim bankama kao mogućim načinima financiranja mjera za dugoročnu energetsku efikasnost.

Udruga može planirati, financirati i implementirati popravke i kapitalne napretke preko ugovora s trećim stranama baš kao što može nametnuti obaveze vlasnicima da plate svoj dio troškova za zajednički prostor. Što se tiče transparentnosti, svi etažni vlasnici imaju pravo da vide izvode stanja na računu, ugovore i sve druge važne dokumente vezane za udruge.

Udruge se inače sastoje od pet članova, jednog predstavnika i predsjednika. Etažni vlasnici uspostavljaju udrugu i imenuju predstavnika. Zajedničke ugovore potpisuju vlasnici stanova i odlučuju o ovlastima udruge, mandatima i procesu donošenja odluka.

 Udruga ima sljedeće ovlasti u ime vlasnika stanova:
  • Odabrati predsjednika udruge
  • Primjenjivati odluke zajedno sa vlasnicima stanova
  • Predlagati godišnji program za održavanja zgrade i nadgledati njegovu realizaciju
  • Predavati financijski izvještaj o implementaciji godišnjeg programa za održavanje zgrade
  • Zaključivati ugovore o održavanju zgrade
  • Organizirati uplaćivanja za održavanje zgrade
  • Predlagati metode za korištenje zajedničkog prostora
  • Uključivati strane koje mogu voditi hitne procedure da poprave greške na opremi i instalacijama u zgradi
  • Predlagati način za osiguranje zgrade od osnovnih rizika
  • Izvršavati druge zadatke bitne za menadžment zgradom

Predsjednik udruge je dužan i ovlašten da zakonski predstavlja zgradu pred administrativnim tijelima i sudskim stvarima. Usto, predsjednik nadgleda održavanje zgrade i bavi se s tijelima koja održavaju zgradu ili radove.